Stichting Franje heeft de ANBI-status

Vandaag 2 oktober heeft de belastingdienst aan ons medegedeeld dat, met terugwerkende kracht, de ANBI status is toegekend.
Wij zijn zeer verheugd met deze status, omdat we hiermee mensen die Franje een warm (financieel) hart toedragen ook belasting technisch kunnen faciliteren.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:
— Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de
instelling gebruikt voor het algemeen belang.
— Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen
schenkbelasting te betalen.
— Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan
een ANBI.
— Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de
ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.